’Ali al-Hulwany, M. A. J. (2022) “نشر الوسطية بين الناطقين بغير العربية”, Al Ashriyyah, 8(2), pp. 147 - 160. doi: 10.53038/alashriyyah.v8i2.155.